Tarieven

Tarieven fysiotherapie 2021

Zitting fysiotherapie € 34,07
Zitting kinderfysiotherapie € 44,07
Screening, intake en onderzoek

 

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 55,17

 

€ 41,54

€ 58,98

€ 34,07

Toeslag voor behandeling aan huis € 12,00
Toeslag voor behandeling in instelling €   6,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 44,07
Niet nagekomen afspraak € 34,07
Eenvoudige, korte rapporten € 41,90
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

 

Sporttape (1 rol smal + 1 rol acrylastic)

Curetape (1 rol 5 meter)

€ 69,50

 

€ 12,00

€ 12,00

Tarief is gebaseerd op het tarief van Menzis. Andere verzekeraars hanteren andere tarieven en kunnen dus afwijkend zijn.

Betalingsvoorwaarden 

1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Wanneer de afspraak niet 24 uur voor de behandeling wordt afgezegd behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de ingeplande tijd in rekening te brengen bij de cliënt.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste verzekeringsgegevens en het bijhouden van het aantal behandelingen die hij/zij genoten heeft gedurende het kalenderjaar. Indien het aantal behandelingen of het verzekerde bedrag wordt overschreden is de cliënt zelf aansprakelijk voor de gemaakte kosten en behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor om deze kosten in rekening te brengen bij de cliënt.

3. De declaraties dienen binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e (eenendertigste) dag na de factuurdatum.

4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.

5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.